ae việt hóa giúp file setting của LG 5.1.1 giúp e phát,sao e xả file setting ra báo lỗi hoài,còn file framework-res.apk thì việt hóa ok,ko biết do lỗi gì nữa

Mã:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


ae việt hóa giúp file setting của LG 5.1.1 giúp e phát,sao e xả file setting ra báo lỗi hoài,còn file framework-res.apk thì việt hóa ok,ko biết do lỗi gì nữa

Mã:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]