mình up rom gốc từ 4.1.2 và rom gốc 4.4.2 luôn rồi mà imel cũng bị 8 số 0 .
Còn up rom 6.0 thì có sóng mà imel cũng chỉ có 4 số 0
Bro nào có cao kiến gì ko hoặc ai có bản bakup 870L cho mình xin với hết cách rồi


mình up rom gốc từ 4.1.2 và rom gốc 4.4.2 luôn rồi mà imel cũng bị 8 số 0 .
Còn up rom 6.0 thì có sóng mà imel cũng chỉ có 4 số 0
Bro nào có cao kiến gì ko hoặc ai có bản bakup 870L cho mình xin với hết cách rồi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]