QUALCOMM FRP SCRIPT V1

Đây là món quà nhỏ cho gsmdevelopers sử dụng- công cụ frp remove trên điện thoại của Qualcomm.

LENOVO FRP
First full process (for Lenovo )
Press volume down key then press power key in power off mode to enter fast boot mode.
open script and press 1 to remove frp
Wait for phone to boot up fully, done
XIAOMI FRP
2nd full process (for xiaomi )
Press volume down key then press power key in power off mode to enter fast boot mode.
open script and press...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

QUALCOMM FRP SCRIPT V1

Đây là món quà nhỏ cho gsmdevelopers sử dụng- công cụ frp remove trên điện thoại của Qualcomm.

LENOVO FRP
First full process (for Lenovo )
Press volume down key then press power key in power off mode to enter fast boot mode.
open script and press 1 to remove frp
Wait for phone to boot up fully, done
XIAOMI FRP
2nd full process (for xiaomi )
Press volume down key then press power key in power off mode to enter fast boot mode.
open script and press...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]