a e có cho e xin 1 vé với ạ
đa tạ a e
a e có cho e xin 1 vé với ạ
đa tạ a e

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]