nhận máy unlock,z3x read code ok máy vẫn lên nguồn bình thường,rút pin ra bỏ vào lại lên samsung chớp tắt đã flash lại mà not ok,lên gg thấy có file này T499 readfullflash.bin mà ko biết nạp bằng j,xin ae giúp phát
nhận máy unlock,z3x read code ok máy vẫn lên nguồn bình thường,rút pin ra bỏ vào lại lên samsung chớp tắt đã flash lại mà not ok,lên gg thấy có file này T499 readfullflash.bin mà ko biết nạp bằng j,xin ae giúp phát

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]