G928TUVS4DPH2 Ver Cao Nhất Việt Hóa By HaiDangGsm
- Tiếng Việt 99% ver cao nhất hiện tại
- Add sẳn root, fix contract ok
- Rom được build tar nạp ok qua odin
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
G928TUVS4DPH2 Ver Cao Nhất Việt Hóa By HaiDangGsm
- Tiếng Việt 99% ver cao nhất hiện tại
- Add sẳn root, fix contract ok
- Rom được build tar nạp ok qua odin
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]