Galaxy Tab A SM-P555S Please Call Me Unlock Done
Lại kèo quay tay,hjhj,mỗi tội bê con tab to + nặng,quay hơi đuối.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Galaxy Tab A SM-P555S Please Call Me Unlock Done
Lại kèo quay tay,hjhj,mỗi tội bê con tab to + nặng,quay hơi đuối.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]