HTC Desire 310 Unlock Tiếng Việt Thành Công
Rooted + Sigma Unlocked + Gọi ngôn ngữ ẩn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC Desire 310 Unlock Tiếng Việt Thành Công
Rooted + Sigma Unlocked + Gọi ngôn ngữ ẩn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]