Máy HTC M8 bản Sprint mã M831C khách nói up rom mất sóng

Thực tế là do up rom khiến máy lỗi 3G/WCDMA only, máy để tự động 2G/3G thì không có sóng nên khách tưởng là mất sóng hoàn toàn

Nên mình chuyển sang Chỉ dùng 2G thì máy lên sóng và fix cho khách hàng 3G ngon lành

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Máy HTC M8 bản Sprint mã M831C khách nói up rom mất sóng

Thực tế là do up rom khiến máy lỗi 3G/WCDMA only, máy để tự động 2G/3G thì không có sóng nên khách tưởng là mất sóng hoàn toàn

Nên mình chuyển sang Chỉ dùng 2G thì máy lên sóng và fix cho khách hàng 3G ngon lành

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]