HTC Desire D620 (a31_ul) s-off + RUU

(bootloader) product: a31_ul
(bootloader) platform: hTCBmsm8916
(bootloader) modelid: 0PE640000

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 00.03.012_U10012131_41.09.1216
(bootloader) version-cpld: None...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC Desire D620 (a31_ul) s-off + RUU

(bootloader) product: a31_ul
(bootloader) platform: hTCBmsm8916
(bootloader) modelid: 0PE640000

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 00.03.012_U10012131_41.09.1216
(bootloader) version-cpld: None...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]