HTC Desire D820 mini (a31_dtul) s-off + RUU tiếng việt

(bootloader) product: a31_dtul
(bootloader) platform: hTCBmsm8916
(bootloader) modelid: 0PE6210


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 01.01.110_U1030433_08.01.1103
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC Desire D820 mini (a31_dtul) s-off + RUU tiếng việt

(bootloader) product: a31_dtul
(bootloader) platform: hTCBmsm8916
(bootloader) modelid: 0PE6210


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 01.01.110_U1030433_08.01.1103
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]