HTC Desire 820 Dual Sim (A51_DTUL) RUU Marshmallow 6.0

product: a51_dtul
modelid: 0PFJ10000

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]0PFJIMG_A51_DTUL_3.17.720.3_signed_Hboot.zip
modelid: 0PFJ10000
cidnum: HTC__038
mainver: 3.17.720.3
btype:1
aareport:1
hbootpreupdate:12
DelCache:1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


A51_DTUL Kitkat 4.4 / Sense 6.0 hTC Asia HK 1.14.708.3
Radio 01.01.010 U1030433 08.01.41008...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC Desire 820 Dual Sim (A51_DTUL) RUU Marshmallow 6.0

product: a51_dtul
modelid: 0PFJ10000

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]0PFJIMG_A51_DTUL_3.17.720.3_signed_Hboot.zip
modelid: 0PFJ10000
cidnum: HTC__038
mainver: 3.17.720.3
btype:1
aareport:1
hbootpreupdate:12
DelCache:1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


A51_DTUL Kitkat 4.4 / Sense 6.0 hTC Asia HK 1.14.708.3
Radio 01.01.010 U1030433 08.01.41008...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]