HTC M8 Sprint M8_WHL báo thẻ không hợp lệ -> Unlock sim ok (No Box)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.09.20.0209
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.25.651.18
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC M8 Sprint M8_WHL báo thẻ không hợp lệ -> Unlock sim ok (No Box)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.09.20.0209
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.25.651.18
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]