LG G3 Korea F400S Repair Boot OK
Máy mất boot + hỏng chân sạc.Thay chân sạc xong,chích 9008,tool múc cái 1 done luôn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G3 Korea F400S Repair Boot OK
Máy mất boot + hỏng chân sạc.Thay chân sạc xong,chích 9008,tool múc cái 1 done luôn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]