LG LS775ZV4 Android 6.0.1 Version mới nhất mở mạng thành công:

Searching ADB device Please wait..

Device Detected...
model:= LGLS775
Androids Version:= 6.0.1
Description Version:= ph1_spr_us-user 6.0.1 MMB29M 1612522090c4a release-keys
Platform:= msm8916 [ ] [ msm ]
Baseband:= MPSS.DPM.2.0.c11-00058-M8936FAAAANUZM-4
Factory Ver := LGLS775AT-00-ZV4-SPR-US-MAY-04-2016+11
Model & Firmware Ver := LS775ZV4
Simstatus:= ABSENT
ANDROID-ID = LGLS77576611802_000096F690
Device is...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG LS775ZV4 Android 6.0.1 Version mới nhất mở mạng thành công:

Searching ADB device Please wait..

Device Detected...
model:= LGLS775
Androids Version:= 6.0.1
Description Version:= ph1_spr_us-user 6.0.1 MMB29M 1612522090c4a release-keys
Platform:= msm8916 [ ] [ msm ]
Baseband:= MPSS.DPM.2.0.c11-00058-M8936FAAAANUZM-4
Factory Ver := LGLS775AT-00-ZV4-SPR-US-MAY-04-2016+11
Model & Firmware Ver := LS775ZV4
Simstatus:= ABSENT
ANDROID-ID = LGLS77576611802_000096F690
Device is...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]