LG G3 Verizon VS985 Repair IMEI 3G Thành Công
Fix ok cho tất cả các ver từ 4.4.2-6.0.1 với Octoplus.
Write Qcn + Repair Nvm + viết imei sau Team.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G3 Verizon VS985 Repair IMEI 3G Thành Công
Fix ok cho tất cả các ver từ 4.4.2-6.0.1 với Octoplus.
Write Qcn + Repair Nvm + viết imei sau Team.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]