Thêm data Samsung Galaxy Note 3 T-Mobile SM-N900T unlock mở mạng ok

Model: SM-N900T
HWID: CMB00E062BE11A0
Imei: 3589170512xxxx

Starting unlock process.
Msladdress READED OK.
Sending data to server.

Sending Authorization to the phone.
Phone authorized OK.

Checking status of simlock.
Simlock status: 00000001
Unlock Done.
If phone ask for code, enter 00000000.
Restarting phone.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]