Nhận máy ở tình trạng mất IMEI và không có Tiếng Việt CHPLAY. Sau khi up rom máy có Tiếng Việt + CHPLAY và IMEI fix vĩnh viễn reset IMEI vẫn còn nguyên nhé. Một vài hình ảnh trước và sau khi up rom Tiếng Việt:

Máy ban đầu:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Sau khi up Tiếng Việt + Fix IMEI:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhận máy ở tình trạng mất IMEI và không có Tiếng Việt CHPLAY. Sau khi up rom máy có Tiếng Việt + CHPLAY và IMEI fix vĩnh viễn reset IMEI vẫn còn nguyên nhé. Một vài hình ảnh trước và sau khi up rom Tiếng Việt:

Máy ban đầu:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Sau khi up Tiếng Việt + Fix IMEI:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]