Q Smart Dream EI Unbrick + Repair IMEI OK

Máy treo logo,cứu lên được thì mấy imei,sigma repair imei ok thì treo máy,flash lại rom cái nữa mới done.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Q Smart Dream EI Unbrick + Repair IMEI OK

Máy treo logo,cứu lên được thì mấy imei,sigma repair imei ok thì treo máy,flash lại rom cái nữa mới done.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]