Phone
Model

PDA Version T889UVUCOH4
CSC Version T889TMBCOH4
PHONE Version T889UVUCOH4
Region

Country USA (T-Mobile)
Build Date 20.08.2015
Changelist 2835337
OS Jelly Bean
OS Version 4.3

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]