- Kèo thơm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Added!!
Odin engine v(ID:3.1100)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
Set PIT file..
DO NOT TURN OFF TARGET!!
Get PIT for mapping..
Firmware update start..
SingleDownload.
sboot.bin
NAND Write Start!!
param.bin
cm.bin
boot.img
recovery.img
system.img
persdata.img...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]