Cài rom Quốc Tế cho S7edge Sprint G935P,xóa kích hoạt rảnh tay, có chuyển 2G 3G 4G

Info cho thêm data forums [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


  • Xóa hết apps của nhà mạng Sprint
  • Xóa kích hoạt rảnh tay
  • Cài đặt như rom quốc tế,không có 1 tí nào liên quan đến nhà mạng
  • Mặc định: Tiếng Việt
  • CSC : Mặc định...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cài rom Quốc Tế cho S7edge Sprint G935P,xóa kích hoạt rảnh tay, có chuyển 2G 3G 4G

Info cho thêm data forums [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


  • Xóa hết apps của nhà mạng Sprint
  • Xóa kích hoạt rảnh tay
  • Cài đặt như rom quốc tế,không có 1 tí nào liên quan đến nhà mạng
  • Mặc định: Tiếng Việt
  • CSC : Mặc định...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]