COMBINATION_FA60_G930FXXU1APC7_CL7570560_QB9095832 _REV00_user_mid_noship.tar.md5
File full samsung galaxy S7 SM-G930F 6.0.1 G930FXXU1APB6 (có tiếng việt)

G930FXXU1APB6-G930FOJV1APB4_6.0.1-4file.rar
AP_G930FXXU1APB6_CL7162483_QB8519829_REV00_user_lo w_ship.tar.md5
BL_G930FXXU1APB6_CL7162483_QB8519829_REV00_user_lo w_ship.tar.md5
CP_G930FXXU1APB6_CL7162483_QB8519829_REV00_user_lo w_ship.tar.md5...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
COMBINATION_FA60_G930FXXU1APC7_CL7570560_QB9095832 _REV00_user_mid_noship.tar.md5
File full samsung galaxy S7 SM-G930F 6.0.1 G930FXXU1APB6 (có tiếng việt)

G930FXXU1APB6-G930FOJV1APB4_6.0.1-4file.rar
AP_G930FXXU1APB6_CL7162483_QB8519829_REV00_user_lo w_ship.tar.md5
BL_G930FXXU1APB6_CL7162483_QB8519829_REV00_user_lo w_ship.tar.md5
CP_G930FXXU1APB6_CL7162483_QB8519829_REV00_user_lo w_ship.tar.md5...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]