lúc đầu máy dùng bình thường chỉ có xóa dữ liệu ko dx,lấy ATF flash báo lỗi
Sending Image Signatures...
Image Signatures Accepted!
Erasing Data Partition...
Data Partition Erased Successfully
Preparing Buffers for DATA LOOP...
Allocating System RAM OK!
Start Sending DATA BLOCKS...
ERROR: DATA BLOCK REJECTED at 0x00300000
Check your Flash File and Phone Connection
ERROR: Flashing Failed!

sau đó e nạp file BIG BOOT vào giờ lên logo của Vodafone xong tắt,và flash lại vẫn báo lỗi như của,ae làm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
lúc đầu máy dùng bình thường chỉ có xóa dữ liệu ko dx,lấy ATF flash báo lỗi
Sending Image Signatures...
Image Signatures Accepted!
Erasing Data Partition...
Data Partition Erased Successfully
Preparing Buffers for DATA LOOP...
Allocating System RAM OK!
Start Sending DATA BLOCKS...
ERROR: DATA BLOCK REJECTED at 0x00300000
Check your Flash File and Phone Connection
ERROR: Flashing Failed!

sau đó e nạp file BIG BOOT vào giờ lên logo của Vodafone xong tắt,và flash lại vẫn báo lỗi như của,ae làm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]