Unlock Lumia 640 at&t RM-1073 thành công


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Connect phone on selected interface...

Phone found!
WP10/WP8x Lumia Phone detected
Read info... Ok

=== Main info ===
SecLabel Version : Security LabelSW (wim) 20.2169.385.194
Sw Version : RM1073 2179.0000.9651.15153 858223 2015/08/03 //romulus_engine/asset_integration_RG2\r\n
IMEI : 357816065008201
ProductCode : 059X0B8...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unlock Lumia 640 at&t RM-1073 thành công


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Connect phone on selected interface...

Phone found!
WP10/WP8x Lumia Phone detected
Read info... Ok

=== Main info ===
SecLabel Version : Security LabelSW (wim) 20.2169.385.194
Sw Version : RM1073 2179.0000.9651.15153 858223 2015/08/03 //romulus_engine/asset_integration_RG2\r\n
IMEI : 357816065008201
ProductCode : 059X0B8...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]