HTC Desire 826 Dual SIM (a52_dtul) RUU Tiếng Việt + CH Play

modelid: 0PHC10000
product: a52_dtul

INFOversion-bootloader: 3.19.0.0000
INFOversion-baseband: 1.0.U20402.1@50115
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main:
INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF
INFOserialno: HC5ARYGE0571
INFOimei: 357290---
INFOimei2: 357290---
INFOmeid: 00000000000000
INFOproduct: a52_dtul
INFOplatform: hTCBmsm8939
INFOmodelid: 0PHC10000
INFOcidnum: 11111111...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC Desire 826 Dual SIM (a52_dtul) RUU Tiếng Việt + CH Play

modelid: 0PHC10000
product: a52_dtul

INFOversion-bootloader: 3.19.0.0000
INFOversion-baseband: 1.0.U20402.1@50115
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main:
INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF
INFOserialno: HC5ARYGE0571
INFOimei: 357290---
INFOimei2: 357290---
INFOmeid: 00000000000000
INFOproduct: a52_dtul
INFOplatform: hTCBmsm8939
INFOmodelid: 0PHC10000
INFOcidnum: 11111111...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]