HTC 10 Nhật Bản (HTV32) s-off + unlock sim mở mạng OK

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
10/22/2016 11:56:26 AM Reading common information
10/22/2016 11:56:26 AM (bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_pmeuhljapan
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 3575110--
(bootloader) version-main: 1.28.970.6
(bootloader) boot-mode: download...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC 10 Nhật Bản (HTV32) s-off + unlock sim mở mạng OK

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
10/22/2016 11:56:26 AM Reading common information
10/22/2016 11:56:26 AM (bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_pmeuhljapan
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 3575110--
(bootloader) version-main: 1.28.970.6
(bootloader) boot-mode: download...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]