Tình trạng:
- Máy cắp nách về bỏ sim Việt Nam báo khóa mạng
- Khách vọc vạch khiến máy bị crash liên tục
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thực hiện:
Unlock phát đã
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Flash Gọi test một phát nào
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tình trạng:
- Máy cắp nách về bỏ sim Việt Nam báo khóa mạng
- Khách vọc vạch khiến máy bị crash liên tục
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thực hiện:
Unlock phát đã
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Flash Gọi test một phát nào
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]