- Tks so much Octopus [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.4.6
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM41
Selected model: LS775
Reading info...
Model ID: LGLS775
IMEI: 356304-07-322195-0
Android version: 6.0.1
Battery level: 33%
SW Version: LS775ZV5
Mode: Normal
Firmware compiled date: Feb 08 2016
Firmware compiled time: 21:00:00
Firmware released date: Aug 16 2016...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Tks so much Octopus [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.4.6
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM41
Selected model: LS775
Reading info...
Model ID: LGLS775
IMEI: 356304-07-322195-0
Android version: 6.0.1
Battery level: 33%
SW Version: LS775ZV5
Mode: Normal
Firmware compiled date: Feb 08 2016
Firmware compiled time: 21:00:00
Firmware released date: Aug 16 2016...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]