Sony Xperia C S39 Flash Rom Quốc Tế C2305 Thành Công

Nhận máy treo logo,flash ftf thì lâu,lấy setool flash sang D2305 full chức năng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sony Xperia C S39 Flash Rom Quốc Tế C2305 Thành Công

Nhận máy treo logo,flash ftf thì lâu,lấy setool flash sang D2305 full chức năng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]