thêm thông tin cho 4rum [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

29/10/2016 10:56:11 SA> Looking for EasyJTAG box...
29/10/2016 10:56:12 SA> EasyJTAG API ver. 2003
29/10/2016 10:56:12 SA> Setting IO Levels to 2.8V
29/10/2016 10:56:12 SA> Setting frequence to 21 Mhz
29/10/2016 10:56:12 SA> HiPower mode is OFF
29/10/2016 10:56:14 SA> OpenUSB returned = 0
29/10/2016 10:56:14 SA>
29/10/2016 10:56:14 SA> Error: Previous operation is not finished yet.
29/10/2016 10:56:14 SA>
29/10/2016 10:56:14 SA> Power Controller returned = 0...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
thêm thông tin cho 4rum [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

29/10/2016 10:56:11 SA> Looking for EasyJTAG box...
29/10/2016 10:56:12 SA> EasyJTAG API ver. 2003
29/10/2016 10:56:12 SA> Setting IO Levels to 2.8V
29/10/2016 10:56:12 SA> Setting frequence to 21 Mhz
29/10/2016 10:56:12 SA> HiPower mode is OFF
29/10/2016 10:56:14 SA> OpenUSB returned = 0
29/10/2016 10:56:14 SA>
29/10/2016 10:56:14 SA> Error: Previous operation is not finished yet.
29/10/2016 10:56:14 SA>
29/10/2016 10:56:14 SA> Power Controller returned = 0...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]