-Việt hóa trên rom stock ổn định ít hao pin
-hard reset không mất tiếng việt
-Xóa bỏ apk china , add thêm chplay ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-Việt hóa trên rom stock ổn định ít hao pin
-hard reset không mất tiếng việt
-Xóa bỏ apk china , add thêm chplay ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]