E đang tập Việt Hóa con TCL S700 china android 4.2.2, e build file framewrok ok hết mà cứ mỗi lần dùng rootexplorer bỏ file framework vô là bị treo máy. log của e nó đây ạ

C:\Users\Administrator\Desktop\apktool_1.5.1\apkto ol>apktool if C:\Users\Adminis
trator\Desktop\apktool_1.5.1\apktool\framework-res.apk
I: Framework installed to: C:\Users\Administrator\apktool\framework\1.apk

C:\Users\Administrator\Desktop\apktool_1.5.1\apkto ol>apktool if C:\Users\Adminis...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
E đang tập Việt Hóa con TCL S700 china android 4.2.2, e build file framewrok ok hết mà cứ mỗi lần dùng rootexplorer bỏ file framework vô là bị treo máy. log của e nó đây ạ

C:\Users\Administrator\Desktop\apktool_1.5.1\apkto ol>apktool if C:\Users\Adminis
trator\Desktop\apktool_1.5.1\apktool\framework-res.apk
I: Framework installed to: C:\Users\Administrator\apktool\framework\1.apk

C:\Users\Administrator\Desktop\apktool_1.5.1\apkto ol>apktool if C:\Users\Adminis...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]