File Kimfly M1, M2, M3, M4
File chuẩn hãng Pacfile Up tool
Fix unbrick, fix treo logo, fix virut.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]