Samsung S7 G935F Unlock - Mở Mạng By Octopus Box

Mã:
Mã:
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Android
Selected port: COM35
Selected model: SM-G935F
Searching for a phone. Please wait...
Found phone on COM35
Reading info...
Detected phone model: SM-G935F
HW Version: SM2G935FZDAXEO
PDA version: G935FXXU1BPLB
CSC version: G935FOXX1BPH1
CP version: G935FXXU1BPJJ
Phone SN: R58H855PMHH
Phone IMEI: 353556-08-252416-0
Reading...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Samsung S7 G935F Unlock - Mở Mạng By Octopus Box

Mã:
Mã:
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Android
Selected port: COM35
Selected model: SM-G935F
Searching for a phone. Please wait...
Found phone on COM35
Reading info...
Detected phone model: SM-G935F
HW Version: SM2G935FZDAXEO
PDA version: G935FXXU1BPLB
CSC version: G935FOXX1BPH1
CP version: G935FXXU1BPJJ
Phone SN: R58H855PMHH
Phone IMEI: 353556-08-252416-0
Reading...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]