Samsung Note Edge SC-01G Unlock By Z3X Box

Mã:
Selected port: COM173 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 27.7

Reading phone info...
Reading IMEI... Ok
IMEI: 355433061215897
Unlocking... Ok
Reseting... Ok
Unlock done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Samsung Note Edge SC-01G Unlock By Z3X Box

Mã:
Selected port: COM173 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 27.7

Reading phone info...
Reading IMEI... Ok
IMEI: 355433061215897
Unlocking... Ok
Reseting... Ok
Unlock done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]