Samsung Note 5 N920S FRP + Unknown Baseband Fix Thành Công
Galaxy Note 5 N920S Ver cao nhất và Bootloop,có FRP,cứu lên thì mất IMEI Baseband
Fix Baseband IMEI trùng Team.Xóa FRP thành công...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Samsung Note 5 N920S FRP + Unknown Baseband Fix Thành Công
Galaxy Note 5 N920S Ver cao nhất và Bootloop,có FRP,cứu lên thì mất IMEI Baseband
Fix Baseband IMEI trùng Team.Xóa FRP thành công...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]