Samsung A8000 máy thị trường China không có CHPLAY, file tủ lần trước add CHPLAY 1 nhát OK hôm nay bỏ vô lại CHPLAY lỗi từa lưa nên đành phải luyện CHPLAY lại từ đầu cuối cùng cũng done.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Samsung A8000 máy thị trường China không có CHPLAY, file tủ lần trước add CHPLAY 1 nhát OK hôm nay bỏ vô lại CHPLAY lỗi từa lưa nên đành phải luyện CHPLAY lại từ đầu cuối cùng cũng done.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]