Dạo này tool này microsoft chắc là vứt xó rồi nên hầu hết cài toàn báo lỗi 0x80070002, ngồi lọ mọ mod bản cài offline cho có cái gọi là chia sẻ với mọi người !

Link tải : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
CHÚ Ý : Chỉ dùng cho nâng cấp từ phiên bản đang sử dụng, còn cài mới cũng sẽ nhận phone nhưng không flash được vì lỗi "Không tìm thấy gói thông tin điện thoại trên đĩa - Phone Info Package not...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Dạo này tool này microsoft chắc là vứt xó rồi nên hầu hết cài toàn báo lỗi 0x80070002, ngồi lọ mọ mod bản cài offline cho có cái gọi là chia sẻ với mọi người !

Link tải : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
CHÚ Ý : Chỉ dùng cho nâng cấp từ phiên bản đang sử dụng, còn cài mới cũng sẽ nhận phone nhưng không flash được vì lỗi "Không tìm thấy gói thông tin điện thoại trên đĩa - Phone Info Package not...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]