Unbrick - Repair Boot Lumia 930 RM-1045 (Chimera)
Lumia 930 RM-1045 Brick treo SW đỏ.Khách đã up Firmware,nhưng treo tại 17%.
Flash Firmware RM-1045,Mọi chức năng full sau khi Unbrick....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unbrick - Repair Boot Lumia 930 RM-1045 (Chimera)
Lumia 930 RM-1045 Brick treo SW đỏ.Khách đã up Firmware,nhưng treo tại 17%.
Flash Firmware RM-1045,Mọi chức năng full sau khi Unbrick....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]