Repair Boot - Unbrick Lumia 630 RM-978 (Chimera)
Lumia 630 RM-978 Brick,Nhận Drive QHS-9008.
Repair Boot,Upgrade Firmware RM-978,Mọi chức năng full trở lại.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Repair Boot - Unbrick Lumia 630 RM-978 (Chimera)
Lumia 630 RM-978 Brick,Nhận Drive QHS-9008.
Repair Boot,Upgrade Firmware RM-978,Mọi chức năng full trở lại.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]