Repair Boot - Unbrick Lumia 520 RM-914 (Chimera)
Lumia 520 bị nhận QHS 9008,Unbrick thành công,mọi chức năng full như chưa từng brick.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Repair Boot - Unbrick Lumia 520 RM-914 (Chimera)
Lumia 520 bị nhận QHS 9008,Unbrick thành công,mọi chức năng full như chưa từng brick.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]