máy treo đã unlock booloader tìm rom zip không có dow máy bản rom ruu nạp điều bị báo lổi anh em ai có rom chuẩn cho e xin thông tin máy
C:\Users\phuong\Desktop\FonepadFastboot>fastboot getvar al
< waiting for device >
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 01.02.012_U10251_39.08.4092
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
máy treo đã unlock booloader tìm rom zip không có dow máy bản rom ruu nạp điều bị báo lổi anh em ai có rom chuẩn cho e xin thông tin máy
C:\Users\phuong\Desktop\FonepadFastboot>fastboot getvar al
< waiting for device >
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 01.02.012_U10251_39.08.4092
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]