HTC 10 htc_pmeuhl Tiếng Việt, S-OFF, Unlock Bootloader TWRP, Stock RUU

Reading common information
(bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_pmeuhl
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 354261074033341
(bootloader) version-main: 1.80.401.1
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-baseband: 1.0.U010013@60331.4
(bootloader) version-bootloader: 1.0.0.0000
(bootloader) mid: 2PS620000
(bootloader) cid: HTC__034

RUU 7.0 Nougat...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC 10 htc_pmeuhl Tiếng Việt, S-OFF, Unlock Bootloader TWRP, Stock RUU

Reading common information
(bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_pmeuhl
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 354261074033341
(bootloader) version-main: 1.80.401.1
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-baseband: 1.0.U010013@60331.4
(bootloader) version-bootloader: 1.0.0.0000
(bootloader) mid: 2PS620000
(bootloader) cid: HTC__034

RUU 7.0 Nougat...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]