anh em ai có lưu cho e xin với , con này hiếm qua ko ai có dùng để read ra cứu nữa , dump cứu brick HTC desire D820U . thank anh em .
anh em ai có lưu cho e xin với , con này hiếm qua ko ai có dùng để read ra cứu nữa , dump cứu brick HTC desire D820U . thank anh em .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]