HTC One A9 quốc tế Rom RUU + OTA android 7.0 ver 2.18.617.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

19-Jan-17 10:51:46 AM (bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_hiaeul
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 3526370--
(bootloader) version-main: 1.55.617.4
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-baseband: 1.0.U00297.1@60310
(bootloader) version-bootloader: 1.0.0.0000
(bootloader) mid: 2PQ912000
(bootloader) cid: BS_US001
all:

Execution time is 0(ms)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC One A9 quốc tế Rom RUU + OTA android 7.0 ver 2.18.617.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

19-Jan-17 10:51:46 AM (bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_hiaeul
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 3526370--
(bootloader) version-main: 1.55.617.4
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-baseband: 1.0.U00297.1@60310
(bootloader) version-bootloader: 1.0.0.0000
(bootloader) mid: 2PQ912000
(bootloader) cid: BS_US001
all:

Execution time is 0(ms)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]