như tiêu đề nhận máy mất boot , ace nào làm qua rồi xin giúp đỡ , con này em tìm hoài không ra pinuot
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
như tiêu đề nhận máy mất boot , ace nào làm qua rồi xin giúp đỡ , con này em tìm hoài không ra pinuot
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]