LG G5 F700S Android 7.0 Mở FRP By Octopus

Không đủ trình quay tay,đành lấy box hiếp.
Mã:
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM96
Selected model: F700S
Please, put the phone into download mode manually (Power phone OFF, press and hold "Vol+" button and connect the cable).
Reading info...
Mode: Emergency
Initializing flash...OK
SW version: LGF700SAT-00-V11a-SKT-KR-OCT-04-2016+0
Android...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G5 F700S Android 7.0 Mở FRP By Octopus

Không đủ trình quay tay,đành lấy box hiếp.
Mã:
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM96
Selected model: F700S
Please, put the phone into download mode manually (Power phone OFF, press and hold "Vol+" button and connect the cable).
Reading info...
Mode: Emergency
Initializing flash...OK
SW version: LGF700SAT-00-V11a-SKT-KR-OCT-04-2016+0
Android...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]