LG G2 Docomo L-01F Unknow Baseband IMEI Fix OK
Máy mất 3G,khách fix sao mà dẫn đến mất Baseband,cảm ứng đơ,máy reboot tuần hoàn sau 5-10 phút.
Box Octoplus Repair IMEI - Baseband - Fix 3G Ok,IMEI trùng tem theo máy....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G2 Docomo L-01F Unknow Baseband IMEI Fix OK
Máy mất 3G,khách fix sao mà dẫn đến mất Baseband,cảm ứng đơ,máy reboot tuần hoàn sau 5-10 phút.
Box Octoplus Repair IMEI - Baseband - Fix 3G Ok,IMEI trùng tem theo máy....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]