Mở Khóa Gmail (FRP) LG G4 LS991 By Z3X Box

Mã:
Mã:
Mode: Emergency
Model: LS991
Read info...
Model name: LGLS991
Software verion: LS991ZV6
Android verion: 5.1
IMEI: 35735506325XXXX
Elapsed: 7 secs

Phone mode is DOWNLOAD
Start FRP remove...
Model name: LGLS991
Software verion: LS991ZV6
Android verion: 5.1
IMEI: 35735506325XXXX
Init EXT4 ...
Restore data detected!
Save EXT4...
FRP Restore Done!
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mở Khóa Gmail (FRP) LG G4 LS991 By Z3X Box

Mã:
Mã:
Mode: Emergency
Model: LS991
Read info...
Model name: LGLS991
Software verion: LS991ZV6
Android verion: 5.1
IMEI: 35735506325XXXX
Elapsed: 7 secs

Phone mode is DOWNLOAD
Start FRP remove...
Model name: LGLS991
Software verion: LS991ZV6
Android verion: 5.1
IMEI: 35735506325XXXX
Init EXT4 ...
Restore data detected!
Save EXT4...
FRP Restore Done!
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]